NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BỘ MÔN BẮP - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN PHÍA NAM