Lịch sử tăng vốn điều lệ

 THỜI ĐIỂM VỐN ĐIỀU LỆ SAU KHI TĂNG (VNĐ) HÌNH THỨC TĂNG VỐN CƠ SỞ PHÁP LÝ TĂNG VỐN
 2004  13.500.000.000  Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước  Quyết định 5029/QĐ-BNN-TCCB ngày 10/11/2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
2006 22.120.100.000  Phát hành nội bộ cho cổ đông hiện hữu, HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành, CBNV và nhà đầu tư chiến lược  Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 tổ chức ngày 25/3/2006
2006  30.000.000.000 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV  Biên bản ĐHĐCĐ bất thường ngày 30/6/2006
2007 36.000.000.000  Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn  Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 tổ chức ngày 07/4/2007
2008 57.659.500.000 Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Phát hành cho CBCNV
Phát hành cho cổ đông chiến lược
 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 tổ chức ngày 07/4/2007
2009 80.141.610.000 Phát hành cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 ngày 14/3/2009
2010 81.341.610.000  Phát hành cổ phiếu thưởng chương trình ESOP 2009 cho CBCNV  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 ngày 21/3/2010
2011 82.561.610.000  Phát hành cổ phiếu thưởng chương trình ESOP 2010 cho CBCNV  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/3/2011
2012 100.298.380.000 Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, thưởng cổ phiếu chương trình ESOP 2011 cho CBCNV  Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/3/2012
2014 152.950.000.000  Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Chương trình ESOP 2014 cho CBCNV  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/12/2013

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn